मोन्ट्रियल ज्याज फेभेस्ट 2016 2016 लाइनअप, मितिहरू, हाइलाइटहरू र थप